ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ

Београд, Господар Јевремова 19

 

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), члана 41. став 1. тачка 9) Статута Музеја позоришне уметности Србије, број 148 од 18.07.2017. године и Одлуке Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије, бр. 24/11 од 08.04.2019. године, Управни одбор Музеја позоришне уметности Србије

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ

Подаци о установи културе

Музеј позоришне уметности Србије, Господар Јевремова бр. 19, Београд, матични број: 07048149, ПИБ: 100042659 (у даљем тексту: Музеј)

Услови за избор директора

На конкурс за директора Музеја може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1. висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовње на основним студијама у трајању од најмање четири године у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности);

2. да има најмање пет година радног искуства у музејској струци;

3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;

4. знање једног светског језика;

5. држављанство Републике Србије;

6. општа здравствена способност.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити познавање пословања установа културе, руководеће искуство на пословима у области културе и квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете конкурсне документације.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, е-маил).

Докази који се прилажу уз пријаву:

1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

2) диплому о стеченој стручној спреми;

3) доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;

6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

8) извод из матичне књиге рођених;

9) фотокопију личне карте;

10) лекарско уверење – доказ о здравственој способности;

11) доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе)

Изборни поступак

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву, а вештина комуникације, познавање делатности, односно пословања Музеја и провера организаторских способности – усменим разговором. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године, на основу предлога Министарства културе и информисања.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу, у року од три дана од дана достављања закључка.

Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставити Министарству културе и информисања Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“, издању за целу територију Републике Србије.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријава са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ се достављају на адресу: Музеј позоришне уметности Србије, Господар Јевремова број 19, 11000 Београд, поштом или лично, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Подаци о лицу за контакт

Сва обавештења о јавном конкурсу даје Љиљана Бановић, број телефона 011/2626-630, 011/2628-920, ljiljana.banovic@mpus.org.rs

Јавни конкурс за избор директора објављује се у дневном листу „Политика“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање и Музеја.