Извештај са седнице УО МПУС од 26. новембра 2013.

Музеј позоришне уметности Србије обавештава јавност да је процедура којом Управни одбор наше институције предлаже кандидата за избор директора окончана 26. новембра 2013. године и дајемо на увид:

З А П И С Н И К

са шесте седнице Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије – Установа културе од националног значаја (у даљем тексту: Музеј) одржане дана 26. новембра 2013. године у просторијама Музеја, Београд, ул. Господар Јевремова, бр. 19.
Седница је почела са радом у 11. часова.
Седници присуствују представници оснивача: Божидар Стошић, председник Управног одбора и чланови: Божидар Ђуровић, дипл.позоришни редитељ, проф. Факултета примењених уметности Универзитета у Београду и Академије ликовних уметности, проф. др Бошко Сувајџић, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и Славко Вејиновић, дипл. политиколог, Управник Вукове задужбине и представник Музеја Олга Марковић, кустос – саветник.
По позиву седници присуствују представници јавних гласила: Зорица Димитријевић – Танјуг, Марина Никић, Радио Београд 1, Александра Ћук – редакција “Данас” и Татијана Њежић, редакција “Блиц”. Наведени новинари нису дали своје акредитиве.
Седници председава Божидар Стошић, председник Управног одбора Музеја.
Пре отварање седнице председавајући је упознао присутне представнике јавних гласила о спроведеној процедури за избор директора Музеја на основу расписаног јавног конкурса у дневном листу “Политика ” и на сајту Музеја. Поступак за избор директора вођен је на основу Закона о култури, Статута Музеја и дописа Министарства културе и информисања (бр.110-00-246/2013. од 18.09.2013).
На одржаним седницама одбора везаним за поступак избора директора били су присутни представници јавних гласила.
На расписаном јавном конкурсу пријављена су два кандидата: др Петар Грујичић из Београда, ул. Драгослава Поповића бр. 2 и Момчило Ковачевић, дипломирани драматург – мастер из Београда, ул. Шајкашка бр. 31. Увидом у конкурсну документацију, Комисија задужена за спровођење техничких радњи, 21. 11. 2013. констатовала је да кандидат Петар Грујичић не испуњава услове из јавног конкурса којим је прописано да кандидат мора да има најмање четири године радног искуства у одговарајућем степену високог образовања у музејској делатности и да из тог разлога не може да се разматра у поступку за избор директора. Овај услов прописује члан 39. Статута. Министарство културе и информисања у складу са Законом о култури дало је сагласност на Статут Музеја. На 5. седници управног одбора одражане 26. 11. 2013. у 10,30 сати једногласно је усвојен записник Комисије да кандидат Петар Грујичић не испуњава услове конкурса.
Кандидат Момчило Ковачевић испуњава услове за избор директора из јавног конкурса што је констатовала комисија записнички дана 18.11.2013.године. Записник комисије усвојен је на седници одбора 26.11.2013. године.
Одбор се придржавао поступка о избору директора које је установило Министарство културе и информисања у свом допису.
Момчило Ковачевић је извршио презентацију свог предлога Програма рада и развоја за период од четири године и сви запослени у Музеју (13 запослених) анонимно су се изјаснили дана 25.11.2013.године о овом програму. За програм су се анонимно изјаснила десет (10) запослених; два (2) запослена против и један (1) запослен је био уздржан.
Програм кандидата Момчила Ковачевића је већином анонимних гласова
– 10. запослених – добио је сагласност.

Председавајући се пре отварање седнице обратио се представницима јавних гласила да ли имају нека питања везана за поступак избора директора.
На питања новинара, да прописани услов који кандидат мора да испуни, везано за радни стаж, ограничава могућност других кандидата да се пријаве на конкурс, председавајући Божидар Стошић одговорио је да то прописано Статутом Музеја на који је добијена законом прописана сагласност од стране Министарства културе и информисања.
Присутни новинари су се интересовали да ли може да се одлучује када се пријави само једа кандидат.
Председавајући је одговорио да то закон није регулисао и да може да се одлучује и када се пријави само један кандидат под условом да мора да испуњава услове прописане јавним конкурсом .
Божидар Ђуровић је на питање о броју кандидата истакао: ” да то није задатак Управног одбора да води рачуна о броју пријављених кандидата, већ је то слободна воља сваког појединца, уколико испуњава прописане услове из јавног конкурса. Ово питање је много шире и требало би га поставити и министарству: који је разлог да је мали одзив кандидата на расписане јавне конкурсе? Наше је да управни одбор ради транспарентно, да су седницама присуствовали представници јавних гласила и да ради на основу закона и Статута Музеја”.
Пошто више није било питања, председавајући је отворио седницу одбора уз претходну констатацију да овој седници присуствују сви чланови одбора и да се одлука доноси већином гласова свих чланова одбора.
Предложени дневни ред ставио је на гласање. Једногласно је усвојен.

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање пријаве кандидата Момчила Ковачевића, дипл. драматурга – мастерс из Београда, ул. Шајкашка бр.31. за избор директора Музеја и Програм рада и развоја Музеја за период од четири године;
2. Доношење одлуке о избору Момчила Ковачевића за директора Музеја и достављање предлога одлуке Министарству културе и информисања ради његовог именовања.
Пријаву кандидата разматрала је комисија дана 18. 11. 2013. године и доставила одбору записник у коме је констатовано да кандидат испуњава услове прописане јавним конкурсом за избор директора.
Пре доношења одлуке председавајући је упознао чланове одбора о резултатима спроведеног анонимног изјашњавања свих запослених у Музеју, која служи као оријентир за доношење одлуке.

Пре отварање дискусије, председавајући се обратио члановима одбора да ли желе сваки понаособ да се изјасни о кандидату за избор директора Музеја или одмах да гласају. Чланови одбора су се изјаснили да ће изнети своје мишљење о кандидату.
Божидар Ђуровић је изнео: “Посебно ме радује што је избор директора институције културе транспарентан, јер мислим да је то озбиљан помак и уједно желим да кажем, односно изразим жаљење због тога што нисам у прилици да говорим о више кандидата јер сматрам да су биографије кандидата веома битне али је најбитније какав је програм и план развоја институције. Очито је да господин Ковачевић познаје Музеј, да је човек који има прецизан увид у проблем Музеја, а његов план подржавам и у томе што су планиране изложбе позоришта из унутрашњости, такође подржавам због тога што имају међународну сарадњу, што истрајава на редовном излажењу Театрона. Тај план није амбициозан у некој посебној мери али је битно да је реалан и битно да је остварив. Да то није прича шта би неко желео, него што је битно да је реалан и битно да је остварив. Такође, мислим да је веома добра анимација публике и рад по школама у унутрашњости. Да је то једна добра ставка. И ја за овај избор гласам али уз заиста велико жаљење што немамо са којим да га упоредимо.”
Божидар Стошић је укратко изнео рад у области позоришне уметности наводећи да је он члан Удружења драмских уметника Србије. Да је објавио књигу драмских текстова који су се изводили. Да је у току свог мандата као вршилац дужности у току годину дана значајно унапредио рад Музеја.
Бошко Сувајџић цени ангажман Момчила Ковачевића у области позоришне уметности и поред овог разлога навео је и резултат анонимног изјашњавања запослених који је показао да већина запослених цени његов рад и због тога гласа за Момчила Ковачевића.
Славко Вејиновић сматра да је кандидат у потпуности испунио услове из јавног конкурса и да прихвата програм као реалан и да ће гласати за кандидата, Момчила Ковачевића –
Олга Марковић није учествовала у дискусији.
Пошто је исцрпљена дискусија, председавајући је ставио на гласање избор кандидата Момчила Ковачевића за директора Музеја са мандатом од четири године.
На јавном гласању за кандидата Момчила Ковачевића изјаснили су се; Божидар Стошић, Бошко Сувајџић, Божидар Ђуровић и Славко Вејиновић.
Олага Марковић је била уздржана.

Председавајући је објавио да је кандидат Момчило Ковачевић за избор директора Музеја добио четири гласа, са једним гласом уздржаним.

Са већином гласова свих чланова одбора донета је

О Д Л У К А

Кандидат, Момчило Ковачевић, дип. драматург – мастер, из Београда ул. Шајкашка бр, 31, изабран је за директора Музеја позоришне уметности Србије -Установа културе од националног значаја са мандатом од четири године.
Предлог ове одлуке са образложењем доставиће се Министарству културе и информисања ради именовања.

Саставни део ове одлуке чини одлука са образложењем.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова седница одбора је снимана.

Пошто је исцрпљен дневни ред, председавајући је закључио седницу одбора у 12.30 часова.

Записник водила
Р. Миленковић, правни саветник Музеја.
Председник Управног одбора
Божидар Стошић

Верификују записник својим потписом:

1. Божидар Ђуровић

2. Бошко Сувајџић

3. Олга Марковић

4. Славко Вејиновић