Јавни конкурс за избор директора МПУС

МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ –
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Београд, Господар Јевремова 19

На основу члана 41. Статута Музеја позоришне уметности Србије – Установe културе од националног значаја (у даљем тексту : Музеј), Управни одбор Музеја донео је Одлуку о покретању поступка за избор директора, бр. 191 од 28. 10. 2013. године и

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Музеја позоришне уметности Србије – Установe културе од националног значаја

Услови за избор директора:

1. да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука и уметности, на студијама другог степена (завршене дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно завршене студије у трајању од најмање четири године;
2. да има најмање четири године радног искуства у одговарајућем степену високог образовања, у музејској делатности;
3. знање једног светског језика;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности директора;
6. да поседује општу здравствену способност.

Пријава за јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, са потребном конкурсном документацијом:
1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
2) оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми;
3) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству;
4) уверење или потврду о знању страног језика ,
5) уверење о држављанству, не старије од шест месеци,
6) уверење Основног и Вишег суда да лице није под истрагом и да није правоснажно осуђивано(издата након објављивања конкурса)
7) биографију са кратким прегледом остварених резултата у раду;
8) извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
9) доказ о здравственој способности (оригинал).
Наведени докази се достављају у оригиналу или фотокопији, која је оверена у општини или суду.

РОК за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Музеја и у листу „Политика”.

ПРИЈАВА за јавни конкурс подноси се на адресу: Музеј позоришне
уметности Србије – Установа културе од националног значаја, 11 000 Београд, ул. Господар Јевремова, бр.19, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора Музеја позоришне уметности Србије – Установе културе од националног значаја. Пријаве се достављају лично или путем поште Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени подаци неће се разматрати.

Директора Музеја на основу претходно спроведеног јавног конкурса именује оснивач Република Србија у складу са законом на период од четири године.
Директор Музеја не може да обавља другу јавну функцију.

Све додатне информације о јавном конкурсу могу се добити у Музеју, Београд, ул. Господар Јевремова бр. 19, телефон: 2626-630

Овај оглас се објављује на интернет страници Музеја и биће објављен у листу „Политика” 31. октобра 2013. од када и важи.

Вест постављена: 28.10.2013.