ТЕАТРОН

Музеј позоришне уметности Србије  покренуо је своје гласило – часопис „Театронˮ 1974. године, часопис за позоришну историју и театрологију, који има за циљ  да презентује научно- истраживачке радове о историји националног позоришта и утицаја других култура  на развој позоришне уметности  као савремених токова у  развоју позоришног  живота у Србији.  Значај и улогу позоришне уметности Србије  у позоришном животу некадашње државе Југославије.

Објављивање часописа „Театронˮ од његовог излажења 1974. године и надаље финансира  Министарство културе и информисања из републичких буџетских средстава  и има научни статус М51 ( категоризација : домаћи научни часопис).

РЕДАКЦИЈА

 • Весна Буројевић, одговорни уредник
 • Радомир Путник, главни уредник

 

 • Чланови редакције:
 • Момчило Ковачевић
 • Мирјана Одавић
 • Јелица Стевановић
 • Александар Пејчић
 • Милован Здравковић
 • Весна Крчмар
 • Мирослав Антић, секретар уредништва

 

 

 • Александра Јакшић Поповић, лектура
 • Милан Милошевић, дизајн и прелом

ИЗЈАВА АУТОРА

Преузмите ИЗЈАВУ АУТОРА

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

Уређивачка политика Театрон ISSN 0351-7500

На основу члана 8. став 1. тачка 11) Закона о култури  Република Србије ( „Сл.гласник РС“ , бр.72/09 и 13/2016 )  и  члана  18. став 4.   Статута Музеја позоришне уметности Србије,  у оквиру издавачке делатности  Музеја,  издаје се  часопис „Театрон ˮ.

Музеј  је  1974. године  покренуо  своје гласило – часопис „Театронˮ, часопис за позоришну историју и театрологију, који има за циљ  да презентује научно- истраживачке радове о историји националног позоришта и утицаја других култура  на развој позоришне уметности  као    и савремених токова у  развоју позоришног  живота у Србији.  Значај и улогу позоришне уметности Србије  у позоришном животу  некадашње државе Југославије.

Објављивање часописа „Театронˮ од његовог излажења 1974. године и надаље финансира   Министарство културе и информисања из републичких буџетских средстава  и има научни статус М51 ( категоризација : домаћи научни часопис).

Часопис „Театронˮ обухвата : историјске теме, текстове и преписке из старих рукописа, истраживања и студије из српске позоришне историје, место и значај у  светским оквирима, хронике ( рецензије књига из области позоришне уметности, записе са скупова и дискусија, позоришта у сећањима савременика и савремени позоришни живот, in memoriam ), студије личности њихов значај и улога  у  позоришној уметности  Србије  и објављивање драмских дела која су добила  друштвена признања и необјављена драмска дела значајних српских писаца и изложбе.

Часопис „Театронˮ објављује  оригиналне, претходно необјављене радове  оригиналне, научне, стручне и прегледне радове, приказе старих рукописа и књига, докумената  научноистраживачке радове или чланке, прегледне научноистраживачке или стручне радове или чланке, приказе  старих рукописа  из области позоришне уметности.

Рукописи морају да бити написани на српском  језику, са резимеима на енглеском  / за радове на српском језику.

ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА И РЕДАКЦИЈЕ

Главни уредник часописа „ Театронˮ доноси коначну одлуку о теми часописа и рукописа који ће се објавити. У доношењу одлуке главни уредник мора да се придржава  законских и статутарних овлашћења, при томе  са посебном пажњом  на  законске прописе који се односе на клевету , кршењу ауторских права и плагирања.

Главни уредник има дискреционо право да примљене рукописе  процени и да их не објави, под условом да утврди да не одговарају прописаним садржинским и формалним критеријумима,  и да обавести аутора о томе да му текст није прихваћен најкасније у року од 15. дана ( месец дана ) од датума истеклог за пријем рукописа. Главни уредник и чланови редакције  који се ангажује на основу уговора  у складу са законом не могу да имају  по било ком основу сукоб интереса  везаног за рукописе који се разматарају. Уколико постоји сукоб интереса код код једног члана редакције, он се искључује из поступка избора рецезента и  одлучивања у избору рукописа. У том случају, главни уредник часописа дужан је да благовремено пријаве постојање сукоба интереса овлашћеном лицу у  музеју за пријем информација о кршење прописа у складу са општим актом  Музеја.

Главни уредник и уредник часописа дужни су да у одлучивању рукописа који ће се објавити  суде на основу његовог садржаја без расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда.

Уредник часописа „ Театронˮ необјављени  материјал из предатих рукописа не сме да користи за своја истраживања . Уколико  уредник добије писмену  дозволу од стране аутора необјављеног  рукописа може да га користи за своја истраживања у складу са Законом о ауторским и сродним правима. Све информације и идеје  које су изнесене у предатом рукопису  морају да се чувају као поверљиве и не могу да се користе за стицање личне користи од стране уредника нити да их Музеј користи у било ком облику у комерцијлане сврхе.

Уредник часописа „Театронˮ дужан је да преузме све потребне мере  да индитет рецензента остане непознат ауторима  пре, током и по обављеном поступка рецензије , као и да индентитет аутора остане непознат рецензентима до окончања поступка рецензије.

ОБАВЕЗА АУТОРА

Аутори у складу са законом обавезни су  да гарантују да рукописи представљају њихове оригиналане доприносе,  да нису објављени раније у другим публикацијама и да нису истовремено предати другом издавачу ради објављивања или разматрања. Уколико су аутори истовремено предали  своје рукописе другим часописима  извршили су кршење етичких стандарда и рукописи се одмах  искључуу из даљег разматрања.

Аутори су дужни да  писмено  гарантују да  без сагласности Издавача – Музеја после објављивања рукописа  у часопису „Театрон“  неће да га  објављују у другим  публикацијама  у земљи и иностранству на било ком језику .

Када је послати рукопис резултат научноистраживачког пројекта  или  је претходно био изложен на скупу у виду усменог саопштења ( под истим или сличним насловом) аутори  су  дужни  да наведу детаљне податке о пројекту односно скупу  и слично  у фусноти на почетку текста  рукописа.

Радови који су већ објављени у другим часописима не могу  да се прештампају  у часопис „Театрон“. Аутори су  дужни  да се придржавају етичких стандарда који се односе на научноистраживачки рад.

Аутори се обавезују да гарантују и да рукописи не садрже неосноване или незаконите тврдње и да се  не крше права других утврђених законом.

Аутори  су  дужни  да рукописе предају издавачу – Музеју у електронском облику у стандардизованом А4 формату који подразумевају следеће параметре: висину страница 29,7 цм и ширину стране 21 цм. Параметре графичког дизајна и његове виртуелне изгледе аутори дефинишу у договору са уредником , као што су:  наслови, поднаслови, означавање слике, табеле , фусноте и сл.

Музеј – издавач часописа неће сносити никакву одговорност услучају постављања било каквих захтева од аутора односно трећих лица за накнаду штете.

САДРЖАЈ  РАДА

Рад треба  да садржи довољно детаља  и референце  како би се рецезентима, као и читаоцима омогућило да провере тврдње које су у њему изнесене.

Прикази и стручни чланци  морају да буду прецизни и објективни.

Уколико аутори намерно износе  нетачне тврдње  оне представљају кршење етичких стандарда.

Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукописа и дужни су да,  ако је потребно у складу са Законом о ауторским и сродним правима да прибаве сагласност од стране физичких или правних лица који су непосредно учествовали у истраживању које је у рукопису представљено.

Аутори који у свој рад укључе илустрације, табеле или друге податке односно документацију који су већ негде била обављењи дужни су, да у складу са Законом о ауторским и сродним правима, прибаве сагласност носиоца аторског права. Уколико аутори  не достави такве доказе, Музеј –  издавач сматраће  их оригиналним делом аутора.

АУТОРСТВО

На основу Закона о ауторским и сродним правима  аутори су дужни да наведу само она лица која су значајно допринела садржају рукописа  као кооауторе .  Уколико су у битним деловима  истраживачког пројекта и припреми рукописа учествовала поред аутора и друга лица која по закону нису аутори, њихов допринос треба поменути у напоменама или захвалници.

НАВОЂЕЊЕ ИЗВОРА

На основу Закона о ауторским и сродним правима  аутори су дужни да исправно цитирају изворе који су битно утицали на садржај истраживања и рукописа. Уколико су добијене информације у приватним разговорима или у коресподенцији са трећим лицима, аутори не могу да их користе без  писмене дозволе од стране правних или физичких лица  који су  аутору пружили информацију.

ПЛАГИЈАТИЗАМ

Плагирање представља грубо кршење  научне и издавачке етике.  Плагијат обухвата :

– дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривање плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (нпр. коришћење наводника),

– навођење туђих радова без правилног навођења извора  и /или без дозволе аутора или носиоца ауторског права.

Ако се установи да је рад који је објављен у часопису плагијат, исти ће бити повучен по законској утврђеној процедури , а аутору ће бити забрањено да своје радове објављује у часопису.

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Аутори су у складу са законом дужни да укажу овлашћеном лицу у Музеју – издавачу на финансијке или било које друге сукобе интереса  које би могле да утичу на објављење радове и изнесене резултате у научном или  истраживачком рад у часопису.

ГРЕШКЕ У РАДУ

Ако аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања, дужни су да  о томе одмах обавесте уредника  и да са њим сарађују како би се рад повукао или исправио.

Аутори су  дужни  да предавањем рукописа  издавачу часописа – Музеју  поштују наведену обавезу.

ОБАВЕЗА РЕЦЕЗЕНТА

Главни уредник на основу општег акта издавача часописа – Музеја  бира рецезента.

Рецезенти евалуирају радове у односу на усклађеност теме рукописа са профилом часописа, релевантности истраживане области  и примењених метода, оригиналност и  научне и стручне релевантност података изнесених у рукопису, стил излагања и опремљеност текста везаних за научни и  истраживачки рад у области театрологије.

Рецензију врши лице које има најмање исто научно или стручно звање аутора рукописа из уже уметничке области за коју врши рецензију. Рецезент је дужан да стручно, аргументовано,  непристрасно и у задатим роковима достави уреднику оцену научне  односно стручне вредности рукописа.

Рецезент је дужан да када има основану сумњу или сазнање о кршењу етичких стандарда од стране аутора о томе обавести уредника. Он треба да упозори уредника и на битне сличности и подударности између рукописа који се разматра  и било којег другог објављеног рада или рукописа  који се налази у поступку рецензије у неком другом часопису, ако о томе има сазнања.

Рецезент не сме да буде у сукобу интереса са ауторима или са онима који финансирају издавање часописа.

Рецензија  мора да буде објективна. Суд рецезента мора да буде јасан и поткрепљен аргументима. Коментари који се тичу аутора сматрају се непримереним.

Рукописи који су послати на рецензију сматрају се поверљивим документима. Рецезенти не смеју да користе необјављене рукописе и материјале предате уз тај рукопис за своја истраживања  без изричите писане дозволе аутора. Са информацијама и идејама изнетим у предатим рукописима рецезент мора да их чува као поверљиве и  они не смеју да се користе како у стицању личне користе рецезента, тако и у комерцијалне сврхе  издавача – Музеја.

ПОСТУПАК РЕЦЕНЗИЈЕ

Циљ резенције је да помогне уреднику у доношењу одлуке о томе да рад треба да се прихвати или одбије  и да кроз комуникацију са ауторима побољша квалитет рукописа.

Током поступка рецензије уредник може да захтева да аутори доставе додатне информације   (укључујући и основне податке ) ако су оне потребне за доношење одлуке о оцене о научном односно стручном доприносу рукописа.

Редакција часописа има право да обезбеди контролу квалитета урађене рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основне замерке на урађеној рецензији , редакција има право да провери да ли је рецензија ураћена објективно и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објетивност урађене  рецензије и њеног квалитета, главни уредник у складу са законом има право да тражи мишљење других рецезената.

РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СИТУАЦИЈА

Правна или физичка лица могу, у билом ком тренутку, да главном уреднику пријаве сазнање о кршењу етичких стандарда  и других неправилности и да о томе доставе неопходне информације односно доказе.

Провера изнесених навода и доказа

 • Уредник ће у договору са редакцијом одлучити о покретању поступка који има за циљ проверу наведених навода и доказа,
 • Током поступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим и о њима ће бити обавештена само она лица која су директно укључења у поступак.
 • Ауторима рукописа за који се сумња да су прекршили етичке стандарде, даће се могућност да у примереном року дају одговоре на доказе који су изнесени против њих,
 • Уколико се установи да је дошло до неправилности, уредник ће проценити да ли би требало да се окаректеришу као мањи прекршај или кршење етичких стандарда.

Мањи прекршај

Решаваће се у директној комуникацији са ауторима, обавештавање аутора или рецезента да је до прекршаја дошло из неразумевања или погрешне примене академских стандарда са писменим упозорењем  да је учињен мањи прекршај.

Грубо кршење етичких принципа

Главни уредник са уредником и редакцијом доноси одлуку да је дошло до грубог кршења етичких стандарда у рукописима аутора и у том случају предузеће одговарајуће мере, и то

 • Објављивањем саопштења или уводника  у коме се описује случај кршења етичких стандарда,
 • Достављање службеног обавештња ауторима, рецезенту,
 • Повлачење рукописа из даље процедуре уколико је рад објављен у случајевима; кршења права издавача – Музеја носиоца ауторских права или аутора, повреде професионалних етичких кодекса, у случају слања у исто време у више часописа истог рукописа, лажне потврде о ауторству, плагијаторства, манипулације подацима у циљу преваре и у свим другим сличајевима грубог кршења етичких стандарда,
 • Обавештење аутору да не може да објављује своје радове у часопису, и
 • Упознавање надлежних инситуција   односно надлежних органа који су по закону надлежни да предузимају одговарајуће мере.
 • При решавању спорних ситуација Главни уредник ће се руководити препорукама Одбора за етику у издаваштву /Commitee on Publication Ethics, COPE :http://publicationethics.org/resources/.

АУТОРСКА ПРАВА

Рукописи који су прихваћени за објављивање, аутори преносе ауторска права на издавача – Музеј.

У случају да рукописи не буде прихваћен за штампу, аутори задржавају сва права.

На издавача – Музеј аутори  преносе следећа права: на рукописе, укључујући и додатне материјале и све делове, изводе или елементе рукописа, и  то :

 • Право да се репродукују и дистрибуирају рукописи у штампаном облику, укључујући и штамање на захтев,
 • Право на штампање репринта и специјалних издања рикописа,
 • Право да рукописи преведи на други језик,
 • Право да се рукописи репродукуу и дистрибуирају електронски или оптички, користећи све носиоце података или медија за похрањивање, у дигитализованој форми или

носачима података као што су хард диск ,CD-Rom, DVD, Blu –rey Disc (BD), mini disk,  траке са подацима, и право да се репродукују и дистрибуирају  рукописи са тих података,

 • Право да се сачувају рукописи у базама података, укључујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима,
 • Право да се рукописи учине доступним јавности или затвореним група корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима  и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса или путем интерних или екстерних мрежа.

Часопис „Театронˮ омогућава ауторима да објављену  верзију рукописа у PDF формату депонују у институцијалне репрозоторијуме или  некомерцијалне базе података или да га објаве на личним веб страницама  (укључујући и профиле на друштвеним мрежама за научнике, као што  су Research, Academia.edu i сл. ) или на сајту  институција у којој су запослени аутори  најраније три месеца  након објављивања у  часопису. У том случају аутори су дужни  да наведу издавача – Музеј, као носиоца ауторских права , и изворе рукописа (комплетне библиографске податке).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Часопис „Театронˮ доступан је у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузимати на сајту www.mpus.org.rs  и  користе се у складу са одредбама  лиценце Creativ Commons ауторство, некомерцијално без прераде. Доступно је, да се копирју и дистрибуирају, уз обавезу корисника да наведе пун библиографски опис чланака објављеног у часопису (аутора, назив рада, назив часописа, волумен, пагинацију), уколико се објављује у електронској форми корисник је дужан да постави HTML – link, како са оригиналним чланком објављеним у часопису, тако и са корисничком лиценцом.

ОДРИЦАЊЕ  ОДГОВОРНОСТИ

Изнесени ставови у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и чланова редакције часописа. Аутори предузимају правну и моралну одговорност за ставове изнесене у  својим радовима. Издавач – Музеј неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.